जय माता दी  (Jai MATA DI)

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

श्री विश्वकर्मा भगवान के 108 नाम

2016-02-20 17:35:34, comments: 0
1.  ॐ विश्वकर्मणे नमः
 
2.  ॐ विश्वात्मने नमः
 
3.  ॐ विश्वस्माय नमः
 
4.  ॐ विश्वधाराय नमः
 
5.  ॐ विश्वधर्माय नमः
 
6.  ॐ विरजे नमः
 
7.  ॐ विश्वेक्ष्वराय नमः
 
8.  ॐ विष्णवे नमः
 
9.  ॐ विश्वधराय नमः
 
10.  ॐ विश्वकराय नमः
 
11.  ॐ वास्तोष्पतये नमः
 
12.  ॐ विश्वभंराय नमः
 
13.  ॐ वर्मिणे नमः
 
14.  ॐ वरदाय नमः
 
15.  ॐ विश्वेशाधिपतये नमः
 
16.  ॐ वितलाय नमः
 
17.  ॐ विशभुंजाय नमः
 
18.  ॐ विश्वव्यापिने नमः
 
19.  ॐ देवाय नमः
 
20.  ॐ धार्मिणे नमः
 
21.  ॐ धीराय नमः
 
22.  ॐ धराय नमः
 
23.  ॐ परात्मने नमः
 
24.  ॐ पुरुषाय नमः
 
25.  ॐ धर्मात्मने नमः
 
26.  ॐ श्वेतांगाय नमः
 
27.  ॐ श्वेतवस्त्राय नमः
 
28.  ॐ हंसवाहनाय नमः
 
29.  ॐ त्रिगुणात्मने नमः
 
30.  ॐ सत्यात्मने नमः
 
31.  ॐ गुणवल्लभाय नमः
 
32.  ॐ भूकल्पाय नमः
 
33.  ॐ भूलेंकाय नमः
 
34.  ॐ भुवलेकाय नमः
 
35.  ॐ चतुर्भुजय नमः
 
36.  ॐ विश्वरुपाय नमः
 
37.  ॐ विश्वव्यापक नमः
 
38.  ॐ अनन्ताय नमः
 
39.  ॐ अन्ताय नमः
 
40.  ॐ आह्माने नमः
 
41.  ॐ अतलाय नमः
 
42.  ॐ आघ्रात्मने नमः
 
43.  ॐ अनन्तमुखाय नमः
 
44.  ॐ अनन्तभूजाय नमः
 
45.  ॐ अनन्तयक्षुय नमः
 
46.  ॐ अनन्तकल्पाय नमः
 
47.  ॐ अनन्तशक्तिभूते नमः
 
48.  ॐ अतिसूक्ष्माय नमः
 
49.  ॐ त्रिनेत्राय नमः
 
50.  ॐ कंबीघराय नमः
 
51.  ॐ ज्ञानमुद्राय नमः
 
52.  ॐ सूत्रात्मने नमः
 
53.  ॐ सूत्रधराय नमः
 
54.  ॐ महलोकाय नमः
 
55.  ॐ जनलोकाय नमः
 
56.  ॐ तषोलोकाय नमः
 
57.  ॐ सत्यकोकाय नमः
 
58.  ॐ सुतलाय नमः
 
59.  ॐ सलातलाय नमः
 
60.  ॐ महातलाय नमः
 
61.  ॐ रसातलाय नमः
 
62.  ॐ पातालाय नमः
 
63.  ॐ मनुषपिणे नमः
 
64.  ॐ त्वष्टे नमः
 
65.  ॐ देवज्ञाय नमः
 
66.  ॐ पूर्णप्रभाय नमः
 
67.  ॐ ह्रदयवासिने नमः
 
68.  ॐ दुष्टदमनाथ नमः
 
69.  ॐ देवधराय नमः
 
70.  ॐ स्थिर कराय नमः
 
71.  ॐ वासपात्रे नमः
 
72.  ॐ पूर्णानंदाय नमः
 
73.  ॐ सानन्दाय नमः
 
74.  ॐ सर्वेश्वरांय नमः
 
75.  ॐ परमेश्वराय नमः
 
76.  ॐ तेजात्मने नमः
 
77.  ॐ परमात्मने नमः
 
78.  ॐ कृतिपतये नमः
 
79.  ॐ बृहद् स्मणय नमः
 
80.  ॐ ब्रह्मांडाय नमः
 
81.  ॐ भुवनपतये नमः
 
82.  ॐ त्रिभुवनाथ नमः
 
83.  ॐ सतातनाथ नमः
 
84.  ॐ सर्वादये नमः
 
85.  ॐ कर्षापाय नमः
 
86.  ॐ हर्षाय नमः
 
87.  ॐ सुखकत्रे नमः
 
88.  ॐ दुखहर्त्रे नमः
 
89.  ॐ निर्विकल्पाय नमः
 
90.  ॐ निर्विधाय नमः
 
91.  ॐ निस्माय नमः
 
92.  ॐ निराधाराय नमः
 
93.  ॐ निकाकाराय नमः
 
94.  ॐ महदुर्लभाय नमः
 
95.  ॐ निमोहाय नमः
 
96.  ॐ शांतिमुर्तय नमः
 
97.  ॐ शांतिदात्रे नमः
 
98.  ॐ मोक्षदात्रे नमः
 
99.  ॐ स्थवीराय नमः
 
100.  ॐ सूक्ष्माय नमः
 
101.  ॐ निर्मोहय नमः
 
102.  ॐ धराधराय नमः
 
103.  ॐ स्थूतिस्माय नमः
 
104.  ॐ विश्वरक्षकाय नमः
 
105.  ॐ दुर्लभाय नमः
 
106.  ॐ स्वर्गलोकाय नमः
 
107.  ॐ पंचवकत्राय नमः
 
108.  ॐ विश्वलल्लभाय नमः।
Categories entry: 108 Names
« back

Add a new comment

Search